🔖من فک میکردم احمق تر از من نیس تا اینکه اینو دیدم: @Ahmagh_ ...