➕ﭘﺎﺩﺷﺎﻫﯽ ﻗﺼﺪ ﮐﺸﺘﻦ ﺍﺳﻴﺮﯼ ﮐﺮﺩ . ﺍﺳﻴﺮ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺎﺍ ﻣﻴﺪﯼ ﺷﺎﻩ ﺭ ...

کلید موفقیت

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
R.L.T.L
R.L.T.L
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 8
شهر : تبریز
توضیحات : نفس کشیدن که زندگی کردن نیس?
Ⓢ
دختر | سن : 20 | محبوبیت : 4
شهر : تهران
یاسین
یاسین
دختر | سن : 28 | محبوبیت : 6
شهر : مهریز
➕ﭘﺎﺩﺷﺎﻫﯽ ﻗﺼﺪ ﮐﺸﺘﻦ ﺍﺳﻴﺮﯼ ﮐﺮﺩ . ﺍﺳﻴﺮ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺎﺍ ﻣﻴﺪﯼ ﺷﺎﻩ ﺭﺍ ﺩﺷﻨﺎﻡ ﺩﺍﺩ .
ﺷﺎﻩ ﺑﻪ ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﻭﺯﺭﺍﯼ ﺧﻮﺩ ﮔﻔﺖ : ﺍﻭ ﭼﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ؟
ﻭﺯﻳﺮ ﮔﻔﺖ : ﺑﻪ ﺟﺎﻥ ﺷﻤﺎ ﺩﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﺷﺎﻩ ﺍﺳﻴﺮ ﺭﺍ ﺑﺨﺸﻴﺪ .
ﻭﺯﻳﺮ ﺩﻳﮕﺮﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﺤﻀﺮ ﺷﺎﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺑﺎ ﺁﻥ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻭﻝ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺩﺍﺷﺖ ﮔﻔﺖ : ﺍﯼ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﺁﻥ ﺍﺳﻴﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺩﺷﻨﺎﻡ ﺩﺍﺩ .
ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﮔﻔﺖ : ﺗﻮ ﺭﺍﺳﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﯽ ﺍﻣﺎ ﺩﺭﻭﻍ ﺁﻥ ﻭﺯﻳﺮ ﮐﻪ ﺟﺎﻥ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﻧﺠﺎﺕ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ ﺭﺍﺳﺖ ﺗﻮﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮﮒ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .

ﺟﺰ ﺭﺍﺳﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ
ﻫﺮ ﺭﺍﺳﺖ ﻧﺸﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ

ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ ﺳﻌﺪﻱ
تاریخ : 1397/09/23 | بازدید این مطلب : 13

➕ﭘﺎﺩﺷﺎﻫﯽ ﻗﺼﺪ ﮐﺸﺘﻦ ﺍﺳﻴﺮﯼ ﮐﺮﺩ . ﺍﺳﻴﺮ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺎﺍ ﻣﻴﺪﯼ ﺷﺎﻩ ﺭﺍ ﺩﺷﻨﺎﻡ ﺩﺍﺩ . ﺷﺎﻩ ﺑﻪ ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﻭﺯﺭﺍﯼ ﺧﻮﺩ ﮔﻔﺖ : ﺍﻭ ﭼﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ؟ ﻭﺯﻳﺮ ﮔﻔﺖ : ﺑﻪ ﺟﺎﻥ ﺷﻤﺎ ﺩﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﺷﺎﻩ ﺍﺳﻴﺮ ﺭﺍ ﺑﺨﺸﻴﺪ . ﻭﺯﻳﺮ ﺩﻳﮕﺮﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﺤﻀﺮ ﺷﺎﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺑﺎ ﺁﻥ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻭﻝ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺩﺍﺷﺖ ﮔﻔﺖ : ﺍﯼ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﺁﻥ ﺍﺳﻴﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺩﺷﻨﺎﻡ ﺩﺍﺩ . ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﮔﻔﺖ : ﺗﻮ ﺭﺍﺳﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﯽ ﺍﻣﺎ ﺩﺭﻭﻍ ﺁﻥ ﻭﺯﻳﺮ ﮐﻪ ﺟﺎﻥ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﻧﺠﺎﺕ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ ﺭﺍﺳﺖ ﺗﻮﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮﮒ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ . ﺟﺰ ﺭﺍﺳﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﻫﺮ ﺭﺍﺳﺖ ﻧﺸﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ ﺳﻌﺪﻱ