خدایاوقتی ڪه شب میرسد افڪارم ازتو و عشقت،آرامش میگیرد خوابم ...

🇲‌🇺‌🇸‌🇮‌🇨

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
s.m
s.m
دختر | سن : 12 | محبوبیت : 7
شهر : ممسنی
N
N
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 12
شهر : مشهد
AVA
AVA
دختر | سن : 26 | محبوبیت : 5
شهر : همدان
خدایاوقتی ڪه شب میرسد
افڪارم ازتو و
عشقت،آرامش میگیرد
خوابم ازامنیت
ومهرت،اطمینان مییابد
الهی
مراواسطه های آرامش
وشادی بندگانت قرارده
شبتون خوش
👇👇

تاریخ : 1397/09/01 | بازدید این مطلب : 16

خدایاوقتی ڪه شب میرسد افڪارم ازتو و عشقت،آرامش میگیرد خوابم ازامنیت ومهرت،اطمینان مییابد الهی مراواسطه های آرامش وشادی بندگانت قرارده شبتون خوش 👇👇