خدایا خیلیا دلمو شکستن میسپارمشون به خودت ... @eshgh_eshgh1😔