ﻣﺮﺩی ﻛﻪ ﻋﻘﺐ ﺗﺎکسی ﻛﻨﺎﺭ ﻣﻦ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺩﺍﺷﺖ ﺗﻮی ﺳﺮﺭﺳﻴﺪﺵ ﭼﻴﺰی ...

مشهد چغوک

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
... ...
... ...
دختر | سن : 20 | محبوبیت : 4
شهر : تهران
F.s
F.s
دختر | سن : 21 | محبوبیت : 7
شهر : شهریار
.
.
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 4
شهر : تهران
توضیحات : تهران 18
ﻣﺮﺩی ﻛﻪ ﻋﻘﺐ ﺗﺎکسی ﻛﻨﺎﺭ ﻣﻦ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺩﺍﺷﺖ ﺗﻮی ﺳﺮﺭﺳﻴﺪﺵ ﭼﻴﺰی ﻳﺎﺩﺩﺍﺷﺖ می‌ﻛﺮﺩ، ﺳﺮﺭﺳﻴﺪﺵ ﺭﺍ ﺑﺴﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ: ‏ﻫﺮچی می‌ﺩﻭﻳﻴﻢ، ﺑﺎﺯﻡ ﻋﻘﺒﻴﻢ...
کسی ﺟﻮﺍبی ﻧﺪﺍﺩ!

ﻣﺮﺩ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺧﻮﺩﺵ ﮔﻔﺖ: ‏ﻫﻤﺶ ﺩﺍﺭﻳﻢ می‌ﺩﻭﻳﻴﻢ، ﺑﺎﺯﻡ هیچی.
ﺯنی ﻛﻪ ﺟﻠﻮی ﺗﺎکسی ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ، ﮔﻔﺖ: ﺧﻮﺵ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺘﻮﻥ.‏

ﻣﺮﺩ ﭘﺮﺳﻴﺪ: ﭼﺮﺍ؟‏
ﺯﻥ ﮔﻔﺖ: ‏ﭘﺴﺮ ﻣﻦ ﺷﺶ ﺳﺎﻟﺸﻪ ﻭلی نمیتوﻧﻪ ﺑﺪﻭئه... ﻫﺮﻛﺎﺭی میﻛﻨﻴﻢ نمیتوﻧﻪ.
ﺩﻳﮕﺮ ﻫﻴﭻﻛﺪﺍﻡ ﺣﺮﻑ ﻧﺰﺩﻳﻢ.

👤 سروش صحت

@MCHOGHOK | کانال مشهدیها
تاریخ : 1397/08/30 | بازدید این مطلب : 6

ﻣﺮﺩی ﻛﻪ ﻋﻘﺐ ﺗﺎکسی ﻛﻨﺎﺭ ﻣﻦ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺩﺍﺷﺖ ﺗﻮی ﺳﺮﺭﺳﻴﺪﺵ ﭼﻴﺰی ﻳﺎﺩﺩﺍﺷﺖ می‌ﻛﺮﺩ، ﺳﺮﺭﺳﻴﺪﺵ ﺭﺍ ﺑﺴﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ: ‏ﻫﺮچی می‌ﺩﻭﻳﻴﻢ، ﺑﺎﺯﻡ ﻋﻘﺒﻴﻢ... کسی ﺟﻮﺍبی ﻧﺪﺍﺩ! ﻣﺮﺩ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺧﻮﺩﺵ ﮔﻔﺖ: ‏ﻫﻤﺶ ﺩﺍﺭﻳﻢ می‌ﺩﻭﻳﻴﻢ، ﺑﺎﺯﻡ هیچی. ﺯنی ﻛﻪ ﺟﻠﻮی ﺗﺎکسی ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ، ﮔﻔﺖ: ﺧﻮﺵ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺘﻮﻥ.‏ ﻣﺮﺩ ﭘﺮﺳﻴﺪ: ﭼﺮﺍ؟‏ ﺯﻥ ﮔﻔﺖ: ‏ﭘﺴﺮ ﻣﻦ ﺷﺶ ﺳﺎﻟﺸﻪ ﻭلی نمیتوﻧﻪ ﺑﺪﻭئه... ﻫﺮﻛﺎﺭی میﻛﻨﻴﻢ نمیتوﻧﻪ. ﺩﻳﮕﺮ ﻫﻴﭻﻛﺪﺍﻡ ﺣﺮﻑ ﻧﺰﺩﻳﻢ. 👤 سروش صحت @MCHOGHOK | کانال مشهدیها