↫ مـشـتـرڪ مـُورده نـَظـر◆ ↫ مُــرده بـِنـظـــــــر◆ 😔✌️ @es ...