ﺩﺧﺘﺮﻩ ﻧﻮﺷﺘﻪ : ﻣﻦ ﺍﺯ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺧﻮﺷﻢ ﻧﻤﯿﺎﺩ، ﺷﻮﻫﺮ ﺁﺩﻣﻮ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻣﯿﻜﻨﻪ ...

کانال💘 عشق و💘 عاشقی

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
?♡Mary♡ Tatoo?
?♡Mary♡ Tatoo?
دختر | سن : 27 | محبوبیت : 14
شهر : شیراز
مریم
مریم
دختر | سن : 39 | محبوبیت : 5
شهر : فسا
Artemiss
Artemiss
دختر | سن : 28 | محبوبیت : 8
شهر : آبادان
ﺩﺧﺘﺮﻩ ﻧﻮﺷﺘﻪ :
ﻣﻦ ﺍﺯ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺧﻮﺷﻢ ﻧﻤﯿﺎﺩ، ﺷﻮﻫﺮ ﺁﺩﻣﻮ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻣﯿﻜﻨﻪ•••

ﻋﺰﯾﺰ ﺩﻟﻢ ، ﺷﻤﺎ ﺍﺻﻼ " ﻏﺼﻪ ﻧﺨﻮﺭ•••
ﺑﻌﻀﯽ ﺍﺯ ﺷﻮﻫﺮﻫﺎ ﻫﺴﺘﻦ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﻣﯿﻜﻨﻦ•••
ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻨﯿﻪ ﺩﺍﺭﻥ ﺩﺭ ﺣﺪ ﻛﺮﮔﺪﻥ:||

🔜
تاریخ : 1397/08/27 | بازدید این مطلب : 16

ﺩﺧﺘﺮﻩ ﻧﻮﺷﺘﻪ : ﻣﻦ ﺍﺯ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺧﻮﺷﻢ ﻧﻤﯿﺎﺩ، ﺷﻮﻫﺮ ﺁﺩﻣﻮ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻣﯿﻜﻨﻪ••• ﻋﺰﯾﺰ ﺩﻟﻢ ، ﺷﻤﺎ ﺍﺻﻼ " ﻏﺼﻪ ﻧﺨﻮﺭ••• ﺑﻌﻀﯽ ﺍﺯ ﺷﻮﻫﺮﻫﺎ ﻫﺴﺘﻦ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﻣﯿﻜﻨﻦ••• ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻨﯿﻪ ﺩﺍﺭﻥ ﺩﺭ ﺣﺪ ﻛﺮﮔﺪﻥ:|| 🔜