هرچه بکاریدهمان رابرداشت می کنیدهرچه بدهیدهمان رادریافت میکن ...

هرچه بکاریدهمان رابرداشت می کنیدهرچه بدهیدهمان رادریافت میکن ...
اسرار درون

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
Malihe Owji
Malihe Owji
دختر | سن : 22 | محبوبیت : 64
شهر : شیراز
MOBINA
MOBINA
دختر | سن : 15 | محبوبیت : 26
شهر : اصفهان
Nastaran Heydari
Nastaran Heydari
دختر | سن : 22 | محبوبیت : 11
شهر : تهران
هرچه بکاریدهمان رابرداشت می کنیدهرچه بدهیدهمان رادریافت میکنید
نیازی نیست فکرکنیدچراکه عمل وعکس العملها اینجاخودکاراست
نفرت بورزید آنگاه ازشما متنفرخواهندشد
عشق بورزیدبه شماعشق خواهندورزید
این کارماست
تاریخ : 1397/05/27 | بازدید این مطلب : 12

هرچه بکاریدهمان رابرداشت می کنیدهرچه بدهیدهمان رادریافت میکنید نیازی نیست فکرکنیدچراکه عمل وعکس العملها اینجاخودکاراست نفرت بورزید آنگاه ازشما متنفرخواهندشد عشق بورزیدبه شماعشق خواهندورزید این کارماست