هرچه بکاریدهمان رابرداشت می کنیدهرچه بدهیدهمان رادریافت میکن ...

هرچه بکاریدهمان رابرداشت می کنیدهرچه بدهیدهمان رادریافت میکن ...
اسرار درون

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
شادی
شادی
دختر | سن : 14 | محبوبیت : 2
شهر : فسا
Zzz
Zzz
دختر | سن : 15 | محبوبیت : 3
شهر : تهران
Ali
Ali
دختر | سن : 23 | محبوبیت : 2
شهر : ارومیه
هرچه بکاریدهمان رابرداشت می کنیدهرچه بدهیدهمان رادریافت میکنید
نیازی نیست فکرکنیدچراکه عمل وعکس العملها اینجاخودکاراست
نفرت بورزید آنگاه ازشما متنفرخواهندشد
عشق بورزیدبه شماعشق خواهندورزید
این کارماست
تاریخ : 1397/07/24 | بازدید این مطلب : 15

هرچه بکاریدهمان رابرداشت می کنیدهرچه بدهیدهمان رادریافت میکنید نیازی نیست فکرکنیدچراکه عمل وعکس العملها اینجاخودکاراست نفرت بورزید آنگاه ازشما متنفرخواهندشد عشق بورزیدبه شماعشق خواهندورزید این کارماست