تا اخر بخون خیلی قشنگه 🌹 مردی برای اصلاح سر و صورتش به آرایش ...

صدای زندگی 🔊

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
S.S
S.S
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 4
شهر : تهران
ℳעŁ¤v£ɨs...A🥀
ℳעŁ¤v£ɨs...A🥀
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 4
شهر : تهران
I M A N
I M A N
دختر | سن : 19 | محبوبیت : 6
شهر : بندرعباس
تا اخر بخون خیلی قشنگه 🌹

مردی برای اصلاح سر و صورتش به آرایشگاه رفت آرایشگر گفت: من باور نمیکنم که خدا وجود دارد
مشتری پرسید: چرا باور نميکنی؟ آرایشگر جواب داد: کافیست به خیابان بروی تا ببينی چرا خدا
وجود ندارد؟

شما به من بگو اگر خدا وجود داشت این همه مريض ميشدند؟
بچه های بی سرپرست پیدا میشد؟
اگر خدا وجود داشت درد و رنجی وجود داشت؟
نميتوانم خدای مهربانی را تصور کنم که اجازه دهد این همه
درد و رنج و جود داشته باشد

مشتری لحظه ای فکر کرد اما جوابی نداد
ناگهان مردی با موهای بلند و کثیف و به هم تابیده و ریش
اصلاح نکرده و ظاهرش کثیف و به هم ریخته بود از جلوی آرایشگاه عبور کرد
مشتری رو به آرایشگر کرد و گفت: میدونی چیه!
به نظر من آرایشگرها هم وجود ندارند
آرایشگر گفت: چرا چنین حرفی ميزنی؟
من اینجا هستم.
من آرایشگرم ...
همین الان موهای تو را کوتاه کردم 😕

مشتری با اعتراض گفت: نه آرایشگرها وجود ندارند چون اگر وجود داشتند هیچکس مثل مردی که بیرون است با موهای بلند و کثيفو ریش اصلاح نکرده پیدا نميشد
آرایشگر گفت: نه بابا! آرایشگرها وجود دارند موضوع این است که مردم به ما مراجعه نمیکنند مشتری تاکید کرد: دقیقا نکته همین است خدا وجود دارد ...
فقط مردم به او مراجعه نمیکنند و دنبالش نميگردند
برای همین است که این همه درد و رنج در دنیا وجود دارد ..

@LifeC0m 👈🏻 کانال صدای زندگی
تاریخ : 1397/09/18 | بازدید این مطلب : 8

تا اخر بخون خیلی قشنگه 🌹 مردی برای اصلاح سر و صورتش به آرایشگاه رفت آرایشگر گفت: من باور نمیکنم که خدا وجود دارد مشتری پرسید: چرا باور نميکنی؟ آرایشگر جواب داد: کافیست به خیابان بروی تا ببينی چرا خدا وجود ندارد؟ شما به من بگو اگر خدا وجود داشت این همه مريض ميشدند؟ بچه های بی سرپرست پیدا میشد؟ اگر خدا وجود داشت درد و رنجی وجود داشت؟ نميتوانم خدای مهربانی را تصور کنم که اجازه دهد این همه درد و رنج و جود داشته باشد مشتری لحظه ای فکر کرد اما جوابی نداد ناگهان مردی با موهای بلند و کثیف و به هم تابیده و ریش اصلاح نکرده و ظاهرش کثیف و به هم ریخته بود از جلوی آرایشگاه عبور کرد مشتری رو به آرایشگر کرد و گفت: میدونی چیه! به نظر من آرایشگرها هم وجود ندارند آرایشگر گفت: چرا چنین حرفی ميزنی؟ من اینجا هستم. من آرایشگرم ... همین الان موهای تو را کوتاه کردم 😕 مشتری با اعتراض گفت: نه آرایشگرها وجود ندارند چون اگر وجود داشتند هیچکس مثل مردی که بیرون است با موهای بلند و کثيفو ریش اصلاح نکرده پیدا نميشد آرایشگر گفت: نه بابا! آرایشگرها وجود دارند موضوع این است که مردم به ما مراجعه نمیکنند مشتری تاکید کرد: دقیقا نکته همین است خدا وجود دارد ... فقط مردم به او مراجعه نمیکنند و دنبالش نميگردند برای همین است که این همه درد و رنج در دنیا وجود دارد .. @LifeC0m 👈🏻 کانال صدای زندگی