11 نفری که به بهشت نمیروند ... ( حتما بخونید ) کسانی هستندکه ...

صدای زندگی 🔊

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
MOLADAD MOHAMMADE
MOLADAD MOHAMMADE
دختر | سن : 20 | محبوبیت : 0
شهر : پاكدشت
پارمیدا
پارمیدا
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 4
شهر : كهنوج
پــــریـــpariyaـــــا
پــــریـــpariyaـــــا
دختر | سن : 29 | محبوبیت : 5
شهر : مشهد
11 نفری که به بهشت نمیروند ... ( حتما بخونید )

کسانی هستندکه درحالی از قبر بلندمیشوند که فاقددست و پا هستنداین افرادکسانی هستندکه همسایگان خود را اذیت میکنند

کسانی هستند که در نماز غفلت وسستی میکردند و در حالی از قبرخارج میشوند که صورتی همانندخوک دارند.*

کسانی که زکات اموال خویش را نمی پردازند درحالی از قبر خارج میشوند که شکم آنهامانند کوهان شتر و پر از مار و کژدم می باشد.*

کسانی هستند که مال را بر عهد و پیمان الهی ترجیح دادند درحالی ازقبرخارج میشوندکه از دهانشان خون جاری است
(پناه بر خدا)

کسانی هستند که در خفا و پنهانی گناه می کردند و از خداوند که در هر حال، ناظر، بینا و شنوا است نمیترسیدند
ودرحالی از قبر خارج میشوند که جسم وتن آنها باد کرده و پوسیده است سبحان الله

کسانی هستند که شهادت دروغ میدادند درحالی از قبر خارج خواهند شد که گردنشان قطع شده است

کسانی هستند که کتمان شهادت میکنند و عمدا" گواهی نمیدهند در حالی از قبر خارج میشوند که از دهانشان خون و چرک جاری است

گروه زناکارانی هستند که بدون توبه وفات کردند در حالی از قبرخارج خواهند شد که کور هستند

کسانی هستندکه مال یتیمان را به ناحق خورده اند درحالی از قبرخارج میشوند که چهره هایشان سیاه و چشمها و شکمشان پراز آتش است

کسانی هستند که نافرمانی پدر و مادر را میکنند در حالی از قبر خارج خواهند شد که جسمشان گرفتاربیماری برص و جذام شده است

کسانی هستند که شراب مینوشند در حالی از قبر خارج میشوند که نابینا هستند و دندانهای آنها مثل شاخ فیل و لبهای آنها بر سینه هایشان آویزان و زبان آنها بر قسمت رانها آویزان است و از شکم آنها کثافت بیرون می آید
الله اکبر سبحان الله

حضرت رسول اکرم میفرماید:گروه دوازدهم هم در حالی خارج میشوند که چهره آنها مانند شب چهارده نورانی و از پل صراط مانند برق میگذرند اینها همان گروهی هستند که به نماز اهتمام میورزیدند و عمل نیک انجام میدادند

اگه خواستی ثواب ببری و اون دنیا غافل گیر شی واسه دوستات بفرست خجالتم نداره
ً بزارید دور دنیا بچرخد

ان‌شاءالله که شما از گروه دوازدهم هستید 🌹

Join → @LifeC0m
تاریخ : 1397/09/19 | بازدید این مطلب : 10

11 نفری که به بهشت نمیروند ... ( حتما بخونید ) کسانی هستندکه درحالی از قبر بلندمیشوند که فاقددست و پا هستنداین افرادکسانی هستندکه همسایگان خود را اذیت میکنند کسانی هستند که در نماز غفلت وسستی میکردند و در حالی از قبرخارج میشوند که صورتی همانندخوک دارند.* کسانی که زکات اموال خویش را نمی پردازند درحالی از قبر خارج میشوند که شکم آنهامانند کوهان شتر و پر از مار و کژدم می باشد.* کسانی هستند که مال را بر عهد و پیمان الهی ترجیح دادند درحالی ازقبرخارج میشوندکه از دهانشان خون جاری است (پناه بر خدا) کسانی هستند که در خفا و پنهانی گناه می کردند و از خداوند که در هر حال، ناظر، بینا و شنوا است نمیترسیدند ودرحالی از قبر خارج میشوند که جسم وتن آنها باد کرده و پوسیده است سبحان الله کسانی هستند که شهادت دروغ میدادند درحالی از قبر خارج خواهند شد که گردنشان قطع شده است کسانی هستند که کتمان شهادت میکنند و عمدا" گواهی نمیدهند در حالی از قبر خارج میشوند که از دهانشان خون و چرک جاری است گروه زناکارانی هستند که بدون توبه وفات کردند در حالی از قبرخارج خواهند شد که کور هستند کسانی هستندکه مال یتیمان را به ناحق خورده اند درحالی از قبرخارج میشوند که چهره هایشان سیاه و چشمها و شکمشان پراز آتش است کسانی هستند که نافرمانی پدر و مادر را میکنند در حالی از قبر خارج خواهند شد که جسمشان گرفتاربیماری برص و جذام شده است کسانی هستند که شراب مینوشند در حالی از قبر خارج میشوند که نابینا هستند و دندانهای آنها مثل شاخ فیل و لبهای آنها بر سینه هایشان آویزان و زبان آنها بر قسمت رانها آویزان است و از شکم آنها کثافت بیرون می آید الله اکبر سبحان الله حضرت رسول اکرم میفرماید:گروه دوازدهم هم در حالی خارج میشوند که چهره آنها مانند شب چهارده نورانی و از پل صراط مانند برق میگذرند اینها همان گروهی هستند که به نماز اهتمام میورزیدند و عمل نیک انجام میدادند اگه خواستی ثواب ببری و اون دنیا غافل گیر شی واسه دوستات بفرست خجالتم نداره ً بزارید دور دنیا بچرخد ان‌شاءالله که شما از گروه دوازدهم هستید 🌹 Join → @LifeC0m